Crowe Horwath – det unika alternativet

Crowe Horwath är ett av Sveriges ledande medelstora revision-,redovisnings och konsultnätverk. Vår vision är att hjälpa kunderna att lyckas oavsett vilken bransch de är verksamma inom, globalt eller lokalt. Kunderna har tillgång till ett brett utbud av expertis världen över. Vi är specialiserade inom revision, skatter, rådgivning, riskhantering och redovisning. En revisionsbyrå inom Crowe Horwath är ett fullödigt och kostnadseffektivt alternativ till de större revisionsbyråerna, samtidigt som vi förblir en lokalt förankrad part. Crowe Horwath - det självklara alternativet till de ”stora fyra”..


AG000544_7
Avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen under december 2017 Asbjörn Eriksson 2017-12-28
      I artikeln redovisas tre mål avseende inkomstskatt som behandlats under december 2017 av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Två av dem är överklagade förhandsbesked. Mål nr 2360-17 illustrerar behovet av ändrad lagstiftning när det gäller generationsskiften och kvalificerade aktier. Det är förvånande att det inte tidigare klarlagts hur tomträtter ska betraktas vid beräkningen av värdeminskningsavdrag på fastigheter. Nu har HFD lämnat besked i Mål nr 3148-16. Mindre förvånande är det som framgår av Mål nr 2169-17, nämligen att åtgärder på näringsfastigheter är avdragsgilla även om de används för privat ändamål. Övriga domar från HFD under december avser kupongskatt, frågan om vad som avses med oceanfart vid beskattning av sjöfolk samt överföring av fideikommissfastighet till ett bolag. Inget av rättsfallen kan anses ha ett bredare intresse och behandlas därför inte här. Domstolen har också avvisat två överklagade förhandsbesked.                      
Läs mer
NA003486_7
Domar och förhandsbesked i januari 2018 Av Asbjörn Eriksson
      Domar och förhandsbesked i januari 2018 Av Asbjörn Eriksson Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom, Mål nr 4301-17, har medfört att Skatteverket numera – t.o.m. retroaktivt - anser att bidrag till golf, segling, ridning m.m. kan utgöra skattefria förmåner. HFD:s mål nr 3547-16 och 3544-16 ger vägledning när det gäller frågan om grov oaktsamhet vid företrädaransvar. I två förhandsbesked understryks bl.a. vikten av att inte behålla permanentbostad i Sverige efter en utflyttning. Slutligen behandlas uttagsbeskattning för dispositionsrätt till en golfbana som en allmännyttig förening har hyrt ut till ett eget bolag. Förhandsbeskeden avgjordes i december 2017 men publicerades först den 4 januari 2018. Utöver de förhandsbesked som behandlas i artikeln har Skatterättsnämnden lämnat besked i en fråga om FoU-bidrag.                    
Läs mer
Kontakta oss
Kontakta gärna något av våra svenska kontor: